La nostra escola ha iniciat aquest curs un nou projecte anomenat Safa R-Aps que  promou el desenvolupament de les competències mitjançant el treball cooperatiu i l’aprenentatge-servei. 

Es tracta d'un projecte que implica la participació i cooperació de tots els alumnes de l'escola, des d'infantil fins a 4t de l'ESO. Un dels elements més importants és que els alumnes s’agrupen segons els seus propis interessos i diferents edats. Aquesta barreja de coneixements, interessos i nivells, promou valors socials com el treball en equip, el respecte i la tolerancia.

El projecte s'estructura en 4 blocs (R-Aps) amb una temàtica diferenciada: emocions, comunicació, sostenibilitat i orientació. Cada temàtica ofereix als alumnes diversos tallers o racons en els quals participen desenvolupant diferents activitats i projectes.  Així mateix, cada R-Aps té uns objectius específics com promoure els hàbits lectors tenint en compte les emocions, la interioritat i els valors (Emocions); desenvolupar la competència comunicativa amb l'ús de nous llenguatges audiovisuals, el plurilingüisme i l'ús de les TIC (Comunicació); fomentar el raonament matemàtic i científic, la sostenibilitat del centre i la cura del medi ambient, el cos i la salut (sostenibilitat); i millorar l'atenció a la diversitat (orientació).

Les activitats que engloben cada R-Aps són molt diverses i ofereixen als alumnes la possibilitat de trobar aquella que desperti el seu interès i motivació. D'aquesta manera, els nens i nenes poden escollir entre realitzar un hort urbà, participar en la millora de la biblioteca o els patis, fer ioga, redactar la revista digital de l'escola o ensenyar als més petits a llegir, entre moltes altres opcions .

Els grups d'alumnes realitzen l'activitat que han triat segons el seu interès, treballen conjuntament i de manera cooperativa per aconseguir un objectiu comú. L'essència és la participació i la col·laboració. Els alumnes aprenen sobretot a treballar amb els altres per a la consecució d'un benefici social.

Mitjançant els Safa R-aps es combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat escolar. Al mateix temps, es fomenta un aprenentatge centrat en els interessos de l'alumne i que pretén desenvolupar les seves potencialitats basant-se en les intel·ligències múltiples de Howard Gardner.

El projecte promou que els nens i nenes se sentin protagonistes del seu propi aprenentatge, que participin, que s'interessin i que s'impliquin emocionalment amb els aprenentatges.